Bhagavan Sri Ramakrishna 185th Birthday celebration at Bharathi Nager : Photo Gallery

Ramakrishna Mission Vidyalaya celebrates Bhagavan Sri Ramakrishna 185th Birthday celebration at Bharathi Nager on 01.03.2020